Насловна Почетна Злочини комуниста у Црној Гори: Стријељање Михаила Мићуновића из Трепче покрај Никшића!

Злочини комуниста у Црној Гори: Стријељање Михаила Мићуновића из Трепче покрај Никшића!

Да су у зло­гла­сној ја­ми „Ко­тор”, у мје­сту Ду­бра­ве код Ник­ши­ћа, то­ком Дру­гог свјет­ског ра­та пар­ти­за­ни-ко­му­ни­сти уби­ја­ли не­ви­не мје­шта­не тог и дру­гих кра­је­ва Цр­не Го­ре свје­док је по­ро­ди­ца Бла­го­те Мар­ко­ва Ми­ћу­но­ви­ћа из се­ла Треп­ча. На­кон што је „Дан” у не­ко­ли­ко на­ста­ва­ка об­ја­вио по­дат­ке и екс­клу­зив­не фо­то­гра­фи­је о по­сто­ја­њу људ­ских ко­сти­ју у без­да­ну у Ду­бра­ва­ма, на­шој ре­дак­ци­ји обра­тио се Бла­го­тин унук, ко­ји но­си ње­го­во име, ка­ко би ис­при­чао су­ро­ву суд­би­ну по­ро­ди­це свог дје­да. Ње­гов стриц Ми­ха­и­ло, ис­та­као је Ми­ћу­но­вић, јед­на је од број­них жр­та­ва чи­ји се по­смрт­ни оста­ци, нај­вје­ро­ват­ни­је, на­ла­зе у ја­ми „Ко­тор”.

Стри­је­ља­ли су га 1942. го­ди­не у Гор­њем По­љу код Ник­ши­ћа и си­гур­но су га бацили у ја­му „Ко­тор”. Уби­јен је због ри­је­чи ко­је је из­го­во­рио од­би­ја­ју­ћи да уче­ству­је у рат­ном по­хо­ду на бра­ћу: „Не­ћу да идем на бра­ћу Ва­со­је­ви­ће”. Упра­во та ре­че­ни­ца пред­о­дре­ди­ла је тра­гич­ну суд­би­ну чи­та­ве Бла­го­ти­не по­ро­ди­це ко­јем су уби­ли и си­на Ву­ка, кћер­ку Ву­ко­са­ву, а ка­сни­је и ње­га 1944. го­ди­не – ис­при­чао је Ми­ћу­но­вић.

Ми­ха­и­ло Бла­го­тин Ми­ћу­но­вић ро­ђен је 1918. го­ди­не у се­лу Треп­ча. Био је уз­о­ран и ми­ро­љу­бив мла­дић. Са бра­том Ву­ком то­ком 1941. го­ди­не уче­сник је На­род­но­о­сло­бо­ди­лач­ког по­кре­та (НОП), а на­кон што су се њи­хо­ви од­ре­ди рас­фор­ми­ра­ли вра­ти­ли су се у род­на Треп­ча.

По­чет­ком 1942. го­ди­не у Треп­чи­ма је одр­жан на­род­ни збор ко­јем је Ми­ха­и­ло при­су­ство­вао, а на ко­јем се раз­го­ва­ра­ло о да­љим ак­тив­но­сти­ма. Глав­на те­ма би­ло је по­сто­ја­ње чет­ни­ка у Ва­со­је­ви­ћи­ма и ка­ко тре­ба кре­ну­ти на њих. Ми­ха­и­ло је при­ли­ком ди­ску­си­је пред­ло­жио да се не иде на бра­ћу Ва­со­је­ви­ће, већ на Ита­ли­ја­не у Ник­ши­ћу. Крај­ње нор­ма­лан ре­зон и од­нос пре­ма бра­ћи и при­ја­те­љи­ма ко­штао га је жи­во­та, као и стра­да­ња ње­го­вог бра­та, се­стре и оца Бла­го­те – ис­при­чао је Ми­ха­и­лов си­но­вац де­та­ље при­че ко­ја је и да­нас бол­на те­ма у њи­хо­вој по­ро­ди­ци.

Porodica pobijena zbog jedne rečenice
Михаило Мићуновић

Ву­ка и Ву­ко­са­ву пар­ти­за­ни су уби­ли 1943. го­ди­не у Треп­чи­ма, а њи­хо­вог оца Бла­го­ту го­ди­ну ка­сни­је у ре­јо­ну Гра­хо­ва. Он је, ина­че, био ка­пе­тан, за­вр­шио је ви­со­ке вој­не шко­ле у Кра­ље­ви­ни Цр­ној Го­ри. У Бал­кан­ским и Пр­вом свјет­ском ра­ту уче­ство­вао је у број­ним бор­ба­ма осло­ба­ђа­ју­ћи зе­мљу од оку­па­то­ра. Стри­је­љан је на Гра­хо­ву гдје су га са још не­ко­ли­ци­ном стра­дал­ни­ка, не­ис­то­ми­шље­ни­ка за­тр­па­ли у јед­ном од та­да­шњих вој­нич­ких ро­во­ва. Њи­хо­ви по­том­ци су 1991. го­ди­не екс­ху­ми­ра­ли по­смрт­не остат­ке, а Бла­го­ти­на по­ро­ди­ца је ње­го­ве по­смрт­не остат­ке са­хра­ни­ла на гро­бљу у Ник­ши­ћу.
У књи­зи „Гра­ђан­ски рат у Цр­ној Го­ри” Сте­ван Ј. Ву­че­тић по­ми­ње се име Ми­ха­и­ла Ми­ћу­но­ви­ћа и на­во­ди да је био под­на­ред­ник и да су га пар­ти­за­ни (ко­му­ни­сти) уби­ли 1942. го­ди­не, а ње­го­ви по­смрт­ни оста­ци су ба­че­ни у ја­му „Ко­тор”. Ње­го­во име на ли­сти је стра­да­лих у ник­шић­кој без­да­ни­ци и у књи­зи „Ко­му­ни­стич­ки зло­чи­ни у Цр­ној Го­ри и Хер­це­го­ви­ни 1941–1942. го­ди­не” чи­ји су ауто­ри Ми­лош К. Во­ји­но­вић и Та­ди­ја Б. Бо­шко­вић.

Ко­ли­ко је стра­да­лих у ја­ми „Ко­тор”, иако је од зло­чи­на про­шло 76 го­ди­на, до да­нас се не зна. Пре­ма не­пот­пу­ним по­да­ци­ма број­них ис­тра­жи­ва­ча то­ком 1942. и у 1943. го­ди­ни, смрт у без­да­ну гор­ње­пољ­ском на­шло је ви­ше од 300 ли­ца, углав­ном не­ви­них мје­шта­на и пле­мен­ских пр­ва­ка.

На­кон пи­са­ња „Да­на”, по­ли­ци­ја у Ник­ши­ћу на­вод­но је до­би­ла на­лог од Ви­шег др­жав­ног ту­жи­ла­штва да ка­да то вре­мен­ске при­ли­ке до­зво­ле, са при­пад­ни­ци­ма Гор­ске слу­жбе спа­са­ва­ња, из­вр­ше екс­ху­ма­ци­ју. У ме­ђу­вре­ме­ну, из по­ли­ци­је је при­је не­ко­ли­ко да­на са­оп­ште­но да су њи­хо­ви слу­жбе­ни­ци оба­ви­ли раз­го­вор са ви­ше мје­шта­на Гор­њег По­ља ко­ји су им по­твр­ди­ли по­сто­ја­ње ја­ме у мје­сту Ду­бра­ва. У на­ја­вље­не ак­тив­но­сти при екс­ху­ма­ци­ји укљу­чи­ће се и Цр­кве­ни од­бор цр­кве Св. Јо­а­ки­ма и Ане на Ви­дро­ва­ну.

Извор: Дан

Најновији чланци

Симонида Кордић: Гласам у Херцег Новом, неко хоће да скрије ДПС злоупотребе!

Функционер Демократског фронта Симонида Кордић казала је да од 2002. нигдје друго није гласала осим у Херцег Новом и да ће тражити исправку уколико...

Премијер узвраћа: Лидери ДФ-а да не измишљају, шта ће бити када се открије ко се стварно састајао са Милом!

Премијер Здравко Кривокапић поручио је лидерима Демократског фронта да не измишјају приче јер шта ће бити када се открије ко се и заиста тајно...

Бивше Министарство просвјете легло корупције: Начелник за кадрове приходовао од ауто-школа 3800 евра годишње!

Провјером ангажовања запослених и анализом њиховог рада утврђено је да је одређен број њих остваривао накнаду која прелази границе домаћинског односа као и колегијалности....

Пиромани и политика, Благоје Граховац: Реприза репризе!

Генерал у пензији Благоје Граховац казао је за РСЕ да је у Црној Гори увијек било страних утицаја и интереса, али да се овога...

Гласање у вријеме предака Монтенегрина: Титове „ћораве“ кутије!

У новембру 1945. год. одржани су „први демократски“ избори. КПЈ је истакла своју листу на челу са Јосипом Брозом Титом. Других листа није било...