Импресум

Оснивач: Удружење за геноцид
ПИБ 11059708
Адреса: Ђечевића 1, Подгорица
Главни и одговорни уредник
Иван Милошевић